Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie

 

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich

 • rejestr uchwał Zarządu Powiatu
 • rejestr postanowień Zarządu Powiatu

 • rejestr decyzji Zarządu Powiatu

 • rejestr umów Zarządu Powiatu

 • rejestr umów Starostwa Powiatowego

 • rejestr uchwał Rady Powiatu

 • rejestr protokołów

 • rejestr opinii komisji

 • rejestr wniosków interpelacji radnych

 • rejestr zamówień

 • rejestr pieczęci

 • rejestr upoważnień pracowników

 • rejestr zarządzeń

 • rejestr porozumień

 • rejestr wydanych kart wędkarskich

 • rejestr sprzętu pływającego

 • rejestr stowarzyszeń

 • rejestr kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • rejestr przetargów


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 • rejestr posiadanych odpadów zwolnionych z obowiązków uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu

 • rejestr o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi

 • ewidencja pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczych

 • zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga zgłoszenia

 • prowadzenie inwentaryzacji przetrzymywanych na terenie kraju okazów roślin i zwierząt


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

 • rejestr zgłoszeń robót budowlanych

 • rejestr pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania

 • rejestr – współdziałanie z innymi instytucjami, związkami, organizacjami, urzędami

 • rejestr spraw z planowania przestrzennego

 • ewidencja zgłoszeń robót budowlanych

 • ewidencja budynków

 • ewidencja budowli

 • ewidencja dróg kołowych

 • ewidencja obiektów mostowych

 • ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci

 • ewidencja innych obiektów budowlanych

 • rejestry akt (teczki budowy) przekazanych do Archiwum Zakładowego

 • rejestr dzienników budowy

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 • rejestr aktów mianowania

 • rejestr decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności oświatowej

 • rejestr decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

 • ewidencja placówek niepublicznych

 • ewidencja placówek publicznych

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępniane na wniosek (Udzielanie informacji publicznej na wniosek)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Bałazy
(2004-12-20 11:25:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Bałazy
(2005-04-13 11:10:41)