☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Powiatu Gryfickiego.

Poniedziałek 10.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 L.p.

 Nr uchwały

Treść

 Załączniki  

1

I/1/06

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

                    

2

I/2/06

W sprawie wyboru Starosty Powiatu Gryfickiego

 

3

I/3/06

W sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Gryfickiego

4

I/4/06

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

                      

5

II/5/06

w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Gryfickiego

6

II/6/06

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

7

II/7/06

w sprawie powołania Komisji Statutowej

 

8

II/8/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego, uchwały Nr XXXIX/208/06 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

9

II/9/06

w sprawie  wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu

 

10

III/10/06

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXXIX/205/06 Rady Powiatu Gryfickiego, oraz zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

11

III/11/06

w sprawie  wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

załącznik nr 1

12

III/12/06

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady

 

13

IV/13/07

w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady

 

14

IV/14/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

15

IV/15/07

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

16

IV/16/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 

17

IV/17/07

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

 

18

IV/18/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

 

19

IV/19/07

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

 

20

IV/20/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej

 

21

IV/21/07

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej

 

22

IV/22/07

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

 

23

IV/23/07

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

 

24

IV/24/07

w sprawie Statutu Powiatu Gryfickiego

 

25

IV/25/07

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

26

V/26/07

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2007

załączniki 1-3

i 5-12

załącznik nr 4

załącznik nr 13

27

V/27/07

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007

załącznik nr 1

28

V/28/07

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

załącznik nr 1

29

V/29/07

w sprawie Statutu Starostwa Powiatowego w Gryficach

 

30

V/30/07

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficach

załącznik do regulaminu

załącznik

31

V/31/07

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/228/06 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 27 czerwca 2006 r.

 

 

32

VI/32/07

w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

33

VI/33/07

w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

34

VI/34/07

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Gryfickiego

 

35

VI/35/07

w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej Nr 0296Z kategorii drogi powiatowej

 

36

VI/36/07

w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach

 

37

VI/37/07

w sprawie Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach

 

38

VI/38/07

w sprawie Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

 załącznik

39

VI/39/07

w sprawie Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

 

40

VI/40/07

w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach

 załącznik

41

VI/41/07

w sprawie Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach

 

42

VI/42/07

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

   

43

VI/43/07

w sprawie Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryficach 

 załącznik

44

VI/44/07

w sprawie Statutu Domu Dziecka w Gryficach 

 

45

VI/45/07

w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

 

 

46

VI/46/07

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

47

VI/47/07

sprawie uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

48

VI/48/07

 w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

49

VI/49/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 25 stycznia 2007r 

załącznik  

50

VI/50/07

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki w roku 2007 

 

51

VI/51/07

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

 

52

VI/52/07

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

 

53

VI/53/07

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2007

 

54

VI/54/07

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2007 rok 

 

55

VI/55/07

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego do podjęcia działań nałożonych przez ustawę o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 

56

VI/56/07

w przedmiocie podjęcia działań w sprawie dalszego funkcjonowania 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej w Trzebiatowie

 

57

VII/57/07

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

58

VII/58/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 załączniki

 59

VII/59/07 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 25 stycznia2007 roku

 załącznik

60 

VII/60/07 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 25 stycznia 2007r.

 załącznik

 61

VII/61/07 

w sprawie uchwalenia programu skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfickiego

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 62

VII/62/07 

 w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

 

63

VIII/63/07

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

64

VIII/64/07

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wartości jednego punktu w złotych

 

65

VIII/65/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3,4

66

VIII/66/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 25 stycznia 2007r

załącznik nr 1

67

VIII/67/07

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego

załącznik 1-13, 16-18

załącznik nr 14,15

załącznik nr 19

68

VIII/68/07

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2007

 

69

 VIII/69/07

 w  sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

70

VIII/70/07

w  sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Polityki Gospodarczej

 

71

VIII/71/07

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/07 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej

 

72

IX/72/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

73

IX/73/07

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

załącznik nr 1

74

IX/74/07

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 

75

IX/75/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 25 stycznia 2007 r.

załącznik nr 1

76

X/76/07

w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek

do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2008

77

X/77/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

78

X/78/07

 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 0165Z kategorii drogi powiatowej

79

X/79/07

 w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej Nr 0296Z kategorii drogi powiatowej

80

X/80/07

  w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

81

X/81/07

 w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

82

X/82/07

 w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007

 

83

X/83/07

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

 

84

X/84/07

 w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 25 stycznia 2007r.

85

X/85/07

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gryficki umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia p.n."Budowa ogólnodostępnego , wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincenta Witosa w Płotach”

 

 86

X/86/07 

  w sprawie  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku

 

 87

 X/87/07

 w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 88

 X/88/07

 w sprawie przekazania zadań dla Gminy Gryfice w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

 

 89

 X/89/07

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 90

 XII/90/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 91  XII/91/07  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/184/05 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczącej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryficki

 

 92

XIII/92/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 93

 XIII/93/07

 w sprawie Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach

 

 94

 XIII/94/07

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 95

 XIII/95/07

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego do podjęcia działań nałożonych przez ustawę o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 

 96

 XIII/96/07

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

 97

 XIII/97/07

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Gryfickiego

 

 98

XIII/98/07 

 w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Gryfickiego

 

 99

 XIII/99/07

 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfickiego na lata 2007-2013

 załącznik

 100

 XIV/100/07

 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Gryfickiego

 
 101

 XIV/101/07

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 102

 XIV/102/07

w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

 załacznik

 103

 XIV/103/07

 w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki w roku 2008

 

 104

 XIV/104/07

 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Powiatu Gryfickiego

 

 105

 XIV/105/07

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

 

 106

 XIV/106/07

 w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008

 

 107

 XIV/107/07

 w sprawie  wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

 załącznik

 108  XIV/108/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 109

XIV/109/07 

 w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 25 stycznia2007 roku

 załącznik

 110

 XIV/110/07

   
 111

 XIV/111/07

 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

 
 112

 XV/112/08

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008

 

 113

 XV/113/08

 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru  zajęć dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach

 

 114

XV/114/08 

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2008 rok

 

 115

XV/115/08 

 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/07 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 stycznia 2007 r.

 

 116

 XV/116/08

 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 stycznia 2007 r.

 

 117

 XVI/117/08

 w sprawie wyrażenia zgody na zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

 załącznik

 118

 XVI/118/08

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3,4,5

 119

 XVI/119/08

  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 stycznia 2008 roku

 załącznik

 120

 XVI/120/08

 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

 

 121

 XVI/121/08

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/07 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz wartości jednego punktu w złotych

 

 122

 XVI/122/08

 w sprawie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

załącznik 

 123

 XVI/123/08

 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

 

124

XVI/124/08

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2008

 

 125

 XVII/125/08

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

 126

 XVII/126/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6  

 127

 XVII/127/08

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2008

 

 128

 XVIII/128/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

 129

 XVIII/129/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

 130

 XVIII/130/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 131

 XVIII/131/08

w sprawie zmian w określeniu zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 132

 XVIII/132/08

 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „ Równaj w górę!”

 

 133

 XVIII/133/08

 w sprawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego”

 

 134

 XVIII/134/08

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lepszy start w dorosłe życie” w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 135

 XVIII/135/08

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

 

 136

 XIX/136/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 137

 XIX/137/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

 138

 XIX/138/08

w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg

powiatowych ,termomodernizację budynków placówek oświatowo-wychowawczych, budowę boisk wielofunkcyjnych 

 

 139

 XIX/139/08

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/03 Rady Powiatu Gryfickiego  z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

 

 140

 XIX/140/08

w sprawie przeniesienia siedziby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala”  w Pobierowie

 

 141

 XIX/141/08

w sprawie darowizny nieruchomości

 

 142

 XIX/142/08

 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego

 
 143

 XX/143/08

w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2009

 

 144

 XX/144/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 145

 XX/145/08

  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

 146

 XX/146/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Język obcy już nieobcy – dla mieszkańców Gminy Brojce” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 147

 XX/147/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Język obcy już nieobcy – dla mieszkańców Gminy Gryfice” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 148

 XX/148/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Język obcy już nieobcy – dla mieszkańców Gminy Karnice” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 149

 XX/149//08

 w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Język obcy już nieobcy – dla mieszkańców Gminy Płoty” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 150

 XX/150/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Język obcy już nieobcy – dla mieszkańców Gminy Rewal” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 151

 XX/151/08

 w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Język obcy już nieobcy – dla mieszkańców Gminy Trzebiatów” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 
 152

 XX/152/08

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Gryficki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Prawo jazdy kluczem do przyszłości mieszkańców gminy Brojce” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 153

XX/153/08

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Gryficki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Prawo jazdy kluczem do przyszłości mieszkańców gminy Gryfice” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 154

 XX/154/08

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Gryficki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Prawo jazdy kluczem do przyszłości mieszkańców gminy Karnice” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 155

 XX/155/08

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Gryficki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Prawo jazdy kluczem do przyszłości mieszkańców gminy Płoty” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 156

 XX/156/08

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Gryficki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Prawo jazdy kluczem do przyszłości mieszkańców gminy Rewal” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 157

XX/157/08

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Gryficki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Prawo jazdy kluczem do przyszłości mieszkańców gminy Trzebiatów” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 158

XX/158/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Po pierwsze jakość – sprawna administracja samorządowa otwarta na społeczne potrzeby” w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 159

XX/159/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sprawna kadra systemu oświaty jako podstawa procesu podnoszenia jakości kształcenia na terenie Powiatu Gryfickiego” w ramach Działania 9.4 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 160

XX/160/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomóżmy Naszym Dzieciom pod tytułem „ Informatyka Twoją drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 161

XX/161/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobra kadra w dobrej szkole” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 162

XX/162/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobra informacja – lepszy wybór – promocja oferty edukacyjnej i szkoleniowej mikroregionu” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 163

XX/163/08

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Pomóżmy Naszym Dzieciom”, w realizacji którego partnerem jest Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Fundraising kluczem do rozwoju edukacji na obszarach wiejskich powiatu gryfickiego” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 164

 XXI/164/08

 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

 

 165

XXI/165/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 166

 XXI/166/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego”

 
 167

 XXI/167/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/07 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Powiatu Gryfickiego

 
 168

 XXI/168/08

w sprawie pozbawienia dróg powiatowych Nr 0193Z oraz Nr 0201Z kategorii dróg powiatowych

 
 169

 XXI/169/08

w sprawie zaliczenia odcinków ulic Wojska Polskiego i Wysoka Brama na terenie miasta Gryfice do kategorii dróg powiatowych

 
 170

 XXII/170/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickieg oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 171

 XXII/171/08

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 172

 XXII/172/08

 w sprawie przekazania Gminie Rewal zadania z zakresu edukacji publicznej

 

173

 XXII/173/08

w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 

 

 174

 XXII/174/08

w sprawie realizacji inwestycji 

 

 175

 XXII/175/08

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

 

 176

XXII/176/08 

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Smak tradycji – kobieta przedsiębiorcza na wsi” w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

 

 177

XXII/177/08 

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Przedsiębiorczość Twoją Szansą – Od kreowania postaw przedsiębiorczych przez samozatrudnienie do rozwoju własnej firmy w ramach Działania 6.2 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

 

 178

 XXII/178/08

 w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Agroturystyka szansą na aktywność zawodową mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu Gryfickiego” w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 
 179

XXIII/179/08 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 180

 XXIII/180/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/127/04 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gryficki

 

 181

  XXIII/181/08 

             w sprawie zmiany uchwały Nr XX/163/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.  

 

 182

 XXIII/182/08

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku 

 

 183

 XXIII/183/08

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 załącznik nr 1

 184

 XXIII/184/08

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 185

 XXIII/185/08

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 186

 XXIII/186/08

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 187

 XXIV/187/08

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 188

XXIV/188/08 

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 189

 XXV/189/08

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na rok 2009 

 

 190

 XXV/190/08

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 191

 XXV/191/08

 w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryficki w roku 2009.

 załącznik nr 1

 192

 XXV/192/08

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 załącznik nr 1

 193

XXVI/193/08

 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/08  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

 194

 XXVI/194/08

 w sprawie  wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

 załacznik nr 1

 195

 XXVI/195/08

 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

 załącznik nr 1

 196

  XXVI/196/08 

 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009

 załacznik nr 1

 197   XXVII/197/09  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2008 roku

 załącznik nr 1

 198

 XXVII/198/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2008 roku

 załacznik nr 1

 199  XXVII/199/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.    

 załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3,4

załacznik nr 5

 200

 XXVII/200/09

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   na dofinansowanie w ramach projektu ” Blisko- Boisko” - budowy boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgmnazjalnych  im.Z.Herberta w Trzebiatowie. 

 

 201

 XXVII/201/09

w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 

 

 202

 XXVII/202/09

w sprawie  dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Powiatu Gryfickiego 

 

 203

 XXVII/203/09

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2009 rok

 

 204

 XXVII/204/09

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2009

 
 205

 XXVIII/205/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

 206

 XXIX/206/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3,4

załącznik nr 5

 207

XXIX/207/09 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2008 roku

 załącznik nr 1

 208

 XXX/208/09

 w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomóżmy Naszym Dzieciom pod tytułem „Droga do sukcesu wiedzie przez komputer – kurs dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 209

 XXX/209/09

w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Powiat Gryficki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wiedzieć więcej - dobra kadra w szkole” w ramach Działania 9.5 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 210

 XXX/210/09

w sprawie reprezentowania Powiatu Gryfickiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 
 211

 XXXI/211/09

 w sprawie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 załącznik nr 1

 212

XXXI/212/09 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 213

 XXXI/213/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2008 roku  

 załącznik nr 1

 214

XXXI/214/09 

w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów 

 

 215

XXXI/215/09 

 w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty

 

 216

XXXI/216/09 

 w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfice

 

 217

 XXXI/217/09

   

218 

XXXII/218/09 

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

 219

 XXXII/219/09

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

 220

XXXII/220/09 

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

221 

XXXII/221/09 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół  prowadzonych przez Powiat Gryficki  

 

 222

XXXII/222/09 

 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

 223

 XXXII/223/09

 w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 

 224

 XXXII/224/09

 w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Powiat Gryficki

 załącznik nr 1

 225

XXXIII/225/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załączmik nr 5

 226

 XXXIII/226/09

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Eurostypendium drogą do matury” zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

 
 227

 XXXIII/227/09

 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Powiat Gryficki w roku szkolnym 2008/2009”

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

 228

 XXXIV/228/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik  nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5,6

 229  XXXIV/229/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2008 roku

 załącznik nr 1

 230  XXXIV/230/09  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2008 roku

 załącznik nr 1

 231  XXXIV/231/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 232  XXXIV/232/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 233  XXXIV/233/09

 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru  zajęć dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

 
 234  XXXIV/234/09

 w sprawie uczestniczenia przez Powiat Gryficki we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 235

 XXXIV/235/09

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobry zawód oknem na świat” w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

 236

 XXXIV/236/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 237

XXXIV/237/09

 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „ Szerokie horyzonty”

 
 238

 XXXIV/238/09

 w sprawie Statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach

 

 239

 XXXV/239/09

 w sprawie uczestniczenia przez Powiat Gryficki we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 
 240

 XXXV/240/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 
 241

 XXXV/241/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2008 roku

 
 242

 XXXVI/242/09

 w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2010

 
 243

 XXXVI/243/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 244

 XXXVI/244/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 245

 XXXVI/245/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 246

 XXXVI/246/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 247

XXXVI/247/09 

 w sprawie pozbawienia dróg powiatowych Nr 0193Z oraz Nr 0201Z kategorii dróg powiatowych

 

 248

XXXVI/248/09 

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach projektu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół

 
 249  XXXVI/249/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 250

 XXXVI/250/09

 w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadania w zakresie remontu dróg powiatowych położonych w Gminie  Płoty

 
 251  XXXVI/251/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 252  XXXVI/252/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 253

 XXXVII/253/09

 w sprawie  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

 

 254

 XXXVII/254/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/08 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2008 roku

 załącznik 1

 255

 XXXVII/255/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 256

 XXXVII/256/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 257

 XXXVII/257/09

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 258  XXXVII/258/09

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 259  XXXVII/259/09

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 260  XXXVII/260/09

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 261

 XXXVII/261/09

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 262

XXXVII/262/09 

 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 
 263  XXXVII/263/09

 w sprawie powołania członka Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

 
 264  XXXVII/264/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 265

 XXXVIII/265/09

w sprawie powierzenia Gminie Karnice wykonywania zadania w zakresie remontu dróg powiatowych położonych w Gminie  Karnice

 
 266 XXXVIII/266/09

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
 267

 XXXVIII/267/09

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 
 268  XXXVIII/268/09

 w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji  i e-usług.

 załącznik nr 1

 269

 XXXIX/269/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

 270

 XXXIX/270/09

 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru  zajęć dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach

 

 271

 XXXIX/271/09

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 załącznik nr 1

 272

 XL/272/09

 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na rok 2010

 załącznik nr 1,2,4,5,6,7

załacznik nr 3,10

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 11,12

 273

 XL/273/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 274

 XL/274/09

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 załącznik nr 1

 275

 XL/275/09

 w sprawie realizacji inwestycji

 

 276

 XLI/276/09

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/189/08 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 277

 XLI/277/09

 

w sprawie  wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

 załącznik nr 1

 278

 XLI/278/09

 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010

 załącznik nr 1

 279

 XLI/279/09

 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

 

 280

 XLI/280/09

 w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

 

 281

 XLI/281/09

w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania  ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów

 

 282

 XLI/282/09

w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty

 

 283

 XLI/283/09

 w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfice

 
 284

 XLII/284/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 285

 XLII/285/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/09 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku

 załącznik nr 1

 286

 XLII/286/10

w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty

 

 287

 XLII/287/10

w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfice

 
 288

 XLII/288/10

 w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania  ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów

 

 289

 XLII/289/10

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficach

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

290

 XLII/290/10

 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu

 

 291

 XLII/291/10

 w sprawie skargi Pani Haliny Krawczak na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach

 
 292

 XLIII/292/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3,4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 293

 XLIII/293/10

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2010 rok

 

 294

 XLIII/294/10

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady  Powiatu Gryfickiego na rok 2010

 

 295

 XLIII/295/10

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie projektu pn. „Uczeń studentem, działania informacyjno-szkoleniowe podnoszące świadomość korzyści płynących z edukacji na studiach wyższych”

 
 296

 XLIV/296/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr  1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 297

 XLIV/297/10

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 298

 XLIV/298/10

w sprawie skargi  Pana Bolesława Kurka na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach  

 299

 XLIV/299/10

w sprawie skargi  Pana Krzysztofa  Wolskiego na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie  

 300

 XLV/300/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3 i 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 301

 XLV/301/10

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 

 302

 XLV/302/10

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego

 

 303  XLVI/303/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3,4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 304

 XLVI/304/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/09 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku

 załącznik

 305

 XLVI/305/10

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2010

 

 306

 XLVI/306/10

  w sprawie nawiązania współpracy ze społecznością lokalną Ukrainy

 

 307

 XLVI/307/10

 w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 46 położonej w Gryficach na okres 10 lat

 

 308

 XLVI/308/10

 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

 

 309

 XLVI/309/10

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2010

 załącznik

 310 XLVII/ 310/10

 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  budżetu powiatu za I półrocze

 

 311

 XLVII/311/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 załącznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

 załacznik nr 4

 załącznik nr 5

załącznik nr 6

 312

 XLVII/312/10

 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 załącznik

 313

 XLVII/313/10

 w sprawie przyjęcia zmienionej powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

 załącznik

 314

 XLVII/314/10

 w sprawie podwyższenia kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym i wysokości pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

 

 315

 XLVII/315/10

 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu

 

 316

 XLVII/316/10

 w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gryficach

 
 317  XLVIII/317/10

 w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”

 załącznik

 318  XLVIII/318/10

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 
 319  XLVIII/319/10

w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2011

 
 320  XLVIII/320/10

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na  wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej

 
 321  XLVIII/321/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 
 322  XLVIII/322/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/09 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
 323  XLVIII/323/10

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów w Szczecinie projektu pn. „Szkoła Lokalnych Animatorów w powiecie gryfickim” 

 
 324  XLVIII/324/10

 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach

 

 325

XLVIII/325/10 

 w sprawie skargi na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu

 

 326

XLIX/326/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

 327  XLIX/327/10  w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/09 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku  załącznik nr 1
 328  XLIX/328/10

w sprawie  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

 
 329  XLIX/329/10

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego

 
 330  XLIX/330/10

w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadania w zakresie remontu dróg powiatowych położonych w Gminie  Płoty

 
 331  XLIX/331/10

w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadania w zakresie remontu dróg powiatowych położonych w Gminie  Trzebiatów

 
 332  XLIX/332/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 333  XLIX/333/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 334  XLIX/334/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 335  XLIX/335/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 336  XLIX/336/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 337  XLIX/337/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 338  XLIX/338/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 339  XLIX/339/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 340  XLIX/340/10

 w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

 
 341

 L/341/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 342

 L/342/10

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/09 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku  załacznik nr 1
 343

 L/343/10

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „W przyszłość – przygotowani zawodowo” w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 
 344

 L/344/10

 w sprawie powierzenia Gminie Brojce wykonywania zadania w zakresie remontu chodników przy drodze powiatowej położonej w Gminie  Brojce

 
 345

 L/345/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 346

 L/346/10

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 347

 L/347/10

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 348

 L/348/10

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 349

 LI/349/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 350

 LI/350/10

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą ,,Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach" w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową pod nazwą ,,Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach''

 
 351

 LI/351/10

w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadania w zakresie remontu drogi powiatowej Nr 0140Z dojazdowej do gruntów rolnych Natolewice – Brojce odc. 2,45 km. położonej w Gminie  Płoty

 

 352

 LI/352/10

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

załącznik

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Wieczorek-Ronewicz
(2006-12-05 12:19:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Wieczorek-Ronewicz
(2010-12-07 11:50:46)
 
 
liczba odwiedzin: 6839858

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X