L.p.

 Nr uchwały

Treść 

1

I / 1 /98 

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu

2

II / 1 / 98

Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady

3

II / 2 / 98

Wybór Wiceprzewodniczących Rady

4

II / 3 / 98

Wybór Starosty Powiatu Gryfickiego

5

II / 4 / 98

Wybór Wicestarosty Powiatu Gryfickiego

6

II / 5 / 98

Ustalenie liczby członków Zarządu Powiatu

7

II / 6 / 98

Wybór członków Zarządu Powiatu

8

III / 1 / 98

Powołanie Sekretarza Powiatu

9

III / 2 / 98

Powołanie Skarbnika Powiatu

10

III / 3 / 98

W sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do dysponowania środkami finansowymi

11

III / 4 / 98

Upowaznienie Przewodniczącego Rady do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o zmianę rozporządzenia (dot. Wykazu SP ZZOZ)

12

III / 5 / 98

W sprawie porozumienia o prowadzenie spraw z zakresu działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

13

III / 6 / 98

Powołanie stałych komisji rady

14

III / 7 / 98

Powołanie składu osobowego stałych komisji rady

15

III/ 7A /98

W sprawie powołania Komisji Statutowej

16

IV / 8 / 98

Uchwalenie Statutu Powiatu

17

IV / 9 / 98

Ustalenie przedmiotu działania stałych komisji Rady

18

IV / 10 / 98

Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

19

V / 11 / 99

Utworzenie zakładu budzetowego pod nazwą "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" w Gryficach

20

V / 12 / 99

W sprawie powołania komisji rewizyjnej

21

V / 13 / 99

Zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

22

V / 14 / 99

W sprawie zasad wypłacania ryczałtu dla Przewodniczącego Rady

23

V / 15 / 99

Ustanowienie  wynagrodzenia  miesięcznego  dla  Starosty  Powiatowego

24

V / 16 / 99

Przyznanie  dla Starosty miesięcznego limitu kilometrów na  jazdy  lokalne

25

V / 17 / 99

Utworzenie  jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie”  w  Gryficach

26

V / 18 / 99

Powołanie  Komisji Inwentaryzacyjnej  do przejęcia  mienia Skarbu Państwa na  własność  Powiatu Gryfickiego

27

V / 19 / 99

Określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz określenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko- terminowych zaciąganych przez Zarząd

28

VI / 20 / 99

Odwołanie członka Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

29

VI / 21 / 99

W sprawie utworzenia Liceum Technicznego w Płotach

30

VI / 22 / 99

W sprawie utworzenia Liceum Zawodowego w Trzebiatowie

31

VI / 23 / 99

Zmiana Statutu Powiatu Gryfickiego

32

VI / 24 / 99

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Waniorowie

33

VI / 25 / 99

W sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Waniorowie

34

VI / 26 / 99

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Śliwinie Bałtyckim

35

VI / 27 / 99

W sprawie przekształcenia Szkoły Podst. Specjalnej w Śliwinie Bałtyckim

36

VI / 28 / 99

W sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Śliwinie Bałtyckim

37

VI / 29 / 99

Wyrażenie zgody na utworzenie przez Okręg PZW w Szczecinie Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Gryfickiego

38

VI / 30 / 99

Szczegółowe zasady ustalania i udzielania dotacji dla publicznych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

39

VI / 31 / 99

W sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

40

VI / 32 / 99

W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych

41

VI / 33 / 99

Zmiana wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

42

VI / 34 / 99

Tworzenie w roku 1999 środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Powiat

43

VI / 35 / 99

W sprawie zaciągnięcia przez Powiat kredytu, pożyczki oraz podjęcia zobowiązania długoterminowego

44

VI / 36 / 99

Uchwalenie budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 1999

45

VI / 37 / 99

Zmiana  uchwały  Nr  V/14/99  Rady  Powiatu  z dnia 22 stycznia 1999r

46

VII / 38 / 99

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 1999r

47

VII / 39 / 99

W sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły (placówki) prowadzonej przez Powiat Gryficki

48

 VII / 40 / 99

W sprawie procedury wyboru banku do bankowej obsługi budżetu powiatu

49

VII / 41 / 99

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16.03.1999r

50

VII / 42 / 99

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 marca 1999r

51

VII / 43 / 99

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 marca 1999r

52

VIII / 44 / 99

W sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pobierowie

53

VIII / 45 / 99

W sprawie powoływania przez Zarząd Powiatu komisji problemowych w celu wykonywania zadań powiatu

54

VIII / 46 / 99

W sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 18

55

VIII / 47 / 99

W sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gryficach

56

VIII / 48 / 99

W sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Resku

57

VIII / 49 / 99

W sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jarominie

58

VIII / 50 / 99

W sprawie regulaminu dofinansowania osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu Gryfickiego turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

59

VIII / 51 / 99

W sprawie zmiany uchwały Nr VI / 34 / 99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 marca 1999r

60

VIII / 52 / 99

W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

61

VIII / 53 / 99

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego

62

VIII / 54 / 99

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfickiego na 1999r

63

VIII / 55 / 99

W sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Gryfickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży

64

VIII / 56 / 99

W sprawie upoważnienia Zarządu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

65

IX / 57 / 99

W sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu za I półrocze

66

IX / 58 / 99

W sprawie udzielenia zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez WZDZ w Szczecinie

67

IX / 59 / 99

W sprawie zasad ustalania środków na pomoc materialną dla uczniów

68

IX / 60 / 99

W sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

69

IX / 61 / 99

W sprawie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie przeznaczenia Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska

70

IX / 62 / 99

W sprawie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie przejęcia przez samorząd terytorialny urzędów pracy

71

IX / 63 / 99

W sprawie stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczącego projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych

72

IX / 64 / 99

W sprawie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie sytuacji społeczności wspólnot lokalnych dotkniętych klęskami żywiołowymi w 1999r

73

IX / 65 / 99

W sprawie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie dostosowania stref numerowych i stref taryfowych Telekomunikacji Polskiej S.A. do obowiązującego od 1 stycznia 1999 r. podziału administracyjnego kraju

74

IX / 66 / 99

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999r

75

IX / 67 / 99

W sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania budżetu powiatu na rok 2000

76

X / 68 / 99

W sprawie zmiany uchwały Nr VI / 35 / 99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 marca 1999r

77

X / 69 / 99

W sprawie zmiany uchwały Nr VI / 36 / 99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 marca 1999 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Gryfickiego na 1999 rok

78

X / 70 / 99

W sprawie wydania opinii o odłączeniu Gmin Resko i Radowo Małe z Powiatu Gryfickiego

79

X / 71 / 99

W sprawie odwołania członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

80

XI / 72 / 99

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

81

XI / 73 / 99

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 marca 1999 r. oraz zmian w budżecie Powiatu na 1999r

załącznik

82

XI / 74 / 99

W sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

83

XI / 75 / 99

W sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo – wychowawczym, opiekuńczo – wychowawczym i resocjalizacyjnym

84

XII / 76 / 99

W sprawie wyrażenia opinii o prywatyzacji Cukrowni „Gryfice” S.A.

85

XII / 77 / 99

W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

86

XII / 78 / 99

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 1999r

załącznik

87

XIII / 79 / 99

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2000 rok

załącznik

88

XIII / 80 / 99

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 1999 r

załącznik

89

XIII / 81 / 99

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2000 rok

90

XIV/82/2000

W sprawie uchwalenia herbu i flagi powiatu

91

XIV/83/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r

załącznik

92

XIV/84/2000

W sprawie szczegółowych zasad trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów  ustawy – ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

załącznik

93

XIV/85/2000

W sprawie stanowiska odnośnie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Powiatu Łobeskiego z siedzibą w Łobzie

94

XV/86/2000

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

95

XV/87/2000

W sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfickiego

96

XV/88/2000

W sprawie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów komunalnych

97

XV/89/2000

W sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Gryfickiego

98

XV/90/2000

W sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

 99

XV/91/2000

W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego do dokonywania czynności wynikających z prawa pracy

 100

XV/92/2000

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2000

załącznik

 101

XV/93/2000

W sprawie uchylenia uchwały dotyczącej regulaminu dofinansowania osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu Gryfickiego turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 102

XV/94/2000

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców

 103

XV/95/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 marca 1999r

 104

XV/96/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99

załącznik

 105

XV/97/2000

W sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2000

 106

XV/98/2000

W sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2000

 107

XV/99/2000

W sprawie przyznania nagrody Staroście Powiatu Gryfickiego

 108

XVI/100/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99

 109

XVI/101/2000

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2000

 110

XVI/102/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000r

 111

XVI/103/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000r

 112

XVII/104/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/99 z dnia 29.06.1999 r. w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pobierowie

 113

XVII/105/2000

W sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

 114

XVII/106/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99

 115

XVII/107/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/101/2000 z dnia 29 maja 2000 r

 116

XVII/108/2000

W sprawie utworzenia środka specjalnego w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach

 117

XVII/109/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r

 118

XVII/110/2000

W sprawie wydzierżawienia terenu Obwodu Drogowego w Płotach

 119

XVII/111/2000

W sprawie utworzenia Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie z siedzibą w Trzęsaczu

 120

XVII/112/2000

W sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Gryfickiego

 121

XVIII/113/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r

 122

XIX/114/2000

W sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego Sławomira Ruszkowskiego

 123

XIX/115/2000

W sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Gryfickiego

 124

XIX/116/2000

W sprawie odwołania radnego Stanisława Wojsznisa z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

 125

XIX/117/2000

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 126

XIX/118/2000

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

 127

XIX/119/2000

W sprawie ustalenia „Regulaminu określającego: wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, specjalistycznego, za warunki pracy oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych; oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gryficki”

załącznik

 128

XIX/120/2000

W sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu

 129

XIX/121/2000

W sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2001

 130

XIX/122/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r

załączniki

 131

XX/123/2000

W sprawie przyjęcia Kierunków Rozwoju Powiatu Gryfickiego na lata 2000 - 2006

 132

XX/124/2000

W sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2000 r

 133

XX/125/2000

W sprawie opinii o likwidacji linii kolejowej

 134

XX/126/2000

W sprawie odwołania członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

 135

XX/127/2000

W sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów komunalnych w Smolęcinie, znajdującego się na terenie Gminy Gryfice i Gminy Płoty

 136

XX/128/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr V/13/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr VI/33/99 z1999 r. w sprawie zmiany wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

 137

XX/129/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99

 138

XX/130/2000

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gryfickiego

 139

XX/131/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr VI/37/99 z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie zasad wypłacania diety w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów dojazdu dla Przewodniczącego Rady

 140

XX/132/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r

 141

XX/133/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r. oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99

 142

XX/134/2000

W sprawie nowelizacji uchwały Rady Powiatu Gryfickiego Nr XIX/119/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r

 143

XX/135/2000

W sprawie zasad ustalania odpłatności za świadczenia na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfickiego

 144

XXI/136/2000

W sprawie odwołania radnego Bogdana Łakomego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowisk

 145

XXI/137/2000

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 146

XXI/138/2000

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 147

XXI/139/2000

W sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej radnego Radosława Mackiewicza

 148

XXI/140/2000

W sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej

 149

XXI/141/2000

W sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 150

XXI/142/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r

 151

XXI/143/2000

W sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000 r

 152

XXI/144/2000

W sprawie utworzenia środka specjalnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach

 153

XXI/145/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99

 154

XXII/146/2000

W sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

 155

XXII/147/2000

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99 oraz zmian w budżecie powiatu na 2000 r

 156

XXII/148/2000

W sprawie jednorazowej dotacji dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na wyrównanie skutków wdrożenia znowelizowanej Karty Nauczyciela w roku 2000

 157

XXII/149/2000

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2000 r

 158

XXII/150/2000

W sprawie połączenia w zespół Liceum Ogólnokształcącego w Płotach i Zespołu Szkół Rolniczych w Płotach

 159

XXIII/151/2000

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2001 r

 160

XXIII/152/2000

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2001 r

 161

XXIII/153/2000

W sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Gryfickiego

 162

XXIV/154/2001

W sprawie podpisania porozumienia dotyczącego przekazania zadania – orzekania o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Szczecinie

 163

XXIV/155/2001

W sprawie nabycia nieruchomości na własność Powiatu

 164

XXIV/156/2001

W sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Śliwinie Bałtyckim

 165

XXIV/157/2001

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego

 166

XXIV/158/2001

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001

 167

XXIV/159/2001

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2001

 168

XXIV/160/2001

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 169

XXIV/161/2001

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 170

XXIV/162/2001

W sprawie ufundowania sztandaru

 171

XXIV/163/2001

W sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 172

XXIV/164/2001

W sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wystąpienia Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  w związku z wolą przejęcia przez gminy Szpitala w Resku

 173

XXIV/165/2001

W sprawie wydania opinii o prywatyzacji Cukrowni Gryfice S.A.

 174

XXIV/166/2001

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2001

 175

XXV/167/2001

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XVII/105/2000

 176

XXV/168/2001

W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo – wychowawczym

 177

XXV/169/2001

W sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji dla publicznych szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

 178

XXV/170/2001

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego

 179

XXV/171/2001

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2001 r

 180

XXV/172/2001

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2001 r

 181

XXVI/173/2001

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 182

XXVI/174/2001

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 183

XXVI/175/2001

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych

 184

XXVI/176/2001

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

 185

XXVI/177/2001

W sprawie stanowiska Rady dotyczącego likwidacji linii kolejowej

 186

XXVII/178/01

W sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Trzebiatowie

 187

XXVII/179/01

W sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Powiatu

 188

XXVII/180/01

W sprawie nabycia nieruchomości na własność Powiatu

 189

XXVII/181/01

W sprawie nabycia nieruchomości na własność Powiatu

 190

XXVIII/182/01

W sprawie wyłączenia Gminy Resko z Powiatu Gryfickiego

 191

XXVIII/183/01

W sprawie przyjęcia założeń organizacji i działania systemu zintegrowanego stanowiska koordynacji i kierowania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 192

XXVIII/184/01

W sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 193

XXVIII/185/01

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/99 z dnia 29.06.1999 r. w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pobierowie

 194

XXVIII/186/01

W sprawie strategii rozwoju edukacji Powiatu Gryfickiego na lata 2001 – 2010

 195

XXVIII/187/01

W sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu oraz Starosty do wykonywania niektórych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego

 196

XXVIII/188/01

W sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo – wychowawczym

 197

XXVIII/189/01

W sprawie zmiany uchwał Rady Powiatu: Nr XXIV/160/2001, Nr XXV/172/2001, Nr XXV/174/2001

 198

XXVIII/190/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 199

XXVIII/191/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego

 200

XXVIII/192/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/2001 z dnia 27 lutego 2001 r

 201

XXVIII/193/01

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 202

XXVIII/194/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 203

XXVIII/195/01

W sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2002

 204

XXVIII/196/01

W sprawie ustanowienia dodatku specjalnego do wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu

 205

XXVIII/197/01

W sprawie stanowiska Rady dotyczącego likwidacji linii kolejowej

 206

XXIX/198/01

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001

 207

XXIX/199/01

W sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów komunalnych w Kusinie, znajdującego się na terenie Gminy Karnice

 208

XXIX/200/01

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części terenu Obwodu Drogowego w Płotach

 209

XXIX/201/01

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

 210

XXIX/202/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego

 211

XXIX/203/01

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 212

XXIX/204/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/2001 z dnia 27 lutego 2001 r

 213

XXIX/205/01

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego

 214

XXIX/206/01

W sprawie zmiany statutu Powiatu Gryfickiego

 215

XXIX/207/01

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców

 216

XXIX/208/01

W sprawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfickiego

 217

XXX/209/01

W sprawie szczególnych zasad wykonywania w roku 2002 postanowień uchwały Nr V/13/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia stycznia 1999 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

 218

XXX/210/01

W sprawie szczególnych zasad wykonywania w roku 2002 postanowień uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad wypłacania ryczałtu dla Przewodniczącego Rady

 219

XXX/211/01

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/144/2000 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach

 220

XXX/212/01

W sprawie szczególnych zasad wykonywania w roku 2002 postanowień uchwały Nr IX/59/99 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie zasad ustalania wysokości środków na pomoc materialną dla uczniów

 221

XXX/213/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego

 222

XXX/214/01

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 223

XXX/215/01

W sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Miasta i Gminy Trzebiatów inwestycji w obcy środek trwały – system telewizji przemysłowej – punkt kamerowy w centrum Trzebiatowa

 224

XXX/216/01

W sprawie zmian budżecie powiatu na rok 2001

 225

XXX/217/01

W sprawie zmiany uchwał Rady Powiatu

 226

XXX/218/01

W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

 227

XXX/219/01

W sprawie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfickim

 228

XXXI/220/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego, oraz udzielenia dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 229

XXXI/221/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/158/2001 z 27 lutego 2001 r

 230

XXXI/222/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/2001 z dnia 27 lutego 2001 r

 231

XXXI/223/01

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 232

XXXI/224/01

W sprawie zmiany regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (placówki) prowadzonej przez Powiat Gryficki

 233

XXXI/225/01

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gryfickiego Nr XXVIII/187/01 z dnia 29 czerwca 2001 r. dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu oraz Starosty do wykonywania niektórych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego

 234

XXXI/226/01

W sprawie utworzenia związku powiatów

 235

XXXI/227/01

W sprawie przyjęcia statutu związku powiatów

 236

XXXII/228/01

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2002 rok

 237

XXXII/229/01

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2000 Rady Powiatu Gryfickiego, oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2001

 238

XXXII/230/01

W sprawie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfickim

 239

XXXIII/231/02

W sprawie wygaśnięcia mandatów radnych

 240

XXXIII/232/02

W sprawie odwołania radnych ze składu stałych komisji Rady Powiatu

 241

XXXIII/233/02

W sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 242

XXXIII/234/02

W sprawie określenia zasad zwrotu kosztów udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 243

XXXIII/235/02

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gryfickiego Nr XXIX/208/01 z dnia 25 września 2001 r

 244

XXXIII/236/02

W sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności

 245

XXXIII/237/02

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gryfickiego Nr XXII/230/01 z dnia 29 grudnia 2001 r

 246

XXXIII/238/02

W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Płotach

 247

XXXIII/239/02

W sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Płotach

 248

XXXIII/240/02

W sprawie przekształcenia Liceum Technicznego w Płotach

 249

XXXIII/241/02

W sprawie przekształcenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Płotach

 250

XXXIII/242/02

W sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Płotach

 251

XXXIII/243/02

W sprawie likwidacji Technikum Rolniczego w Płotach

 252

XXXIII/244/02

W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

 253

XXXIII/245/02

W sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego w Trzebiatowie

 254

XXXIII/246/02

W sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Trzebiatowie

 255

XXXIII/247/02

W sprawie przekształcenia Liceum Zawodowego w Trzebiatowie

 256

XXXIII/248/02

W sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzebiatowie

 257

XXXIII/249/02

W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Gryficach

 258

XXXIII/250/02

W sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach

 259

XXXIII/251/02

W sprawie przekształcenia Liceum Ekonomicznego w Gryficach

 260

XXXIII/252/02

W sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gryficach

 261

XXXIII/253/02

W sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

 262

XXXIII/254/02

W sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rewalu

 263

XXXIII/255/02

W sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom oświatowo – wychowawczym oraz w sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji dla publicznych szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

 264

XXXIII/256/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego

 265

XXXIII/257/02

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002

 266

XXXIII/258/02

W sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2002

 267

XXXIII/259/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego

 268

XXXIII/260/02

W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2002

 269

XXXIII/261/02

W sprawie nabycia nieruchomości na własność Powiatu

 270

XXXIV/262/02

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu do końca kadencji

 271

XXXIV/263/02

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 272

XXXIV/264/02

W sprawie zmiany Statutu Powiatu Gryfickiego

 273

XXXIV/265/02

W sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu

 274

XXXIV/266/02

W sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu

 275

XXXIV/267/02

W sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 276

XXXIV/268/02

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 277

XXXIV/269/02

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

 278

XXXIV/270/02

W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji

 279

XXXIV/271/02

W sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej

 280

XXXIV/272/02

W sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu prywatnego używanego przez radnych dla celów służbowych

 281

XXXIV/273/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego

 282

XXXIV/274/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/02 z dnia 26 lutego 2002 r

 283

XXXIV/275/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/02 z dnia 26 lutego 2002 r

 284

XXXIV/276/02

W sprawie procedury wyboru banku do bankowej obsługi budżetu powiatu

 285

XXXIV/277/02

W sprawie przekazania mienia w związku z utworzeniem Powiatu Łobeskiego i zmianą granic Powiatu Gryfickiego

 286

XXXIV/278/02

W sprawie określenia zadań powiatu na rok 2002 z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 287

XXXV/279/02

W sprawie okręgów wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych do Rady Powiatu Gryfickiego

 288

XXXV/280/02

W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego, zmian w budżecie powiatu na rok 2002, oraz udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego

 289

XXXV/281/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2002

 290

XXXV/282/02

W sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Rewalu

 291

XXXVI/283/02

W sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 292

XXXVI/284/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/02 Rady Powiatu Gryfickigo z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych do Rady Powiatu Gryfickiego

 293

XXXV/285/02

W sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”

 294

XXXVI/286/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/02 w sprawie określenia zadań powiatu na rok 2002 z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 295

XXXVI/287/02

W sprawie ustanowienia dodatku specjalnego do wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu

 296

XXXVI/288/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2002 oraz udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 297

XXXVI/289/02

W sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2003

 298

XXXVI/290/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/02 z dnia 26 lutego 2002 r

 299

XXXVI/291/02

W sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu

300

XXXVII/292/02

W sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Gryfickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży 

 301

 XXXVIII/293/02

W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2002 r 

 302

 XXXVIII/294/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/01 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2002 

 303

XXXVIII/295/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/02 w sprawie określenia zadań powiatu na rok 2002 z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 304

 XXXVIII/296/02

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/02 z dnia 26 lutego 2002 r 

 305

XXXVIII/297/02

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego 

 306

 XXXVIII/298/02

 W sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

 307

 XXXVIII/299/02

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach 

 308

 XXXVIII/300/02

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie 

 309

 XXXVIII/301/02

W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach 

 310

 XXXIX/302/02

W sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy“

Wytworzył:
Udostępnił:
Wieczorek-Ronewicz Izabela
(2006-11-24 11:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wieczorek-Ronewicz Izabela
(2006-11-24 11:24:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki