Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie

 

Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

 • rejestr uchwał Zarządu Powiatu
 • rejestr postanowień Zarządu Powiatu

 • rejestr decyzji Zarządu Powiatu

 • rejestr umów Zarządu Powiatu

 • rejestr umów Starostwa Powiatowego

 • rejestr uchwał Rady Powiatu

 • rejestr protokołów

 • rejestr opinii komisji

 • rejestr wniosków interpelacji radnych

 • rejestr zamówień

 • rejestr pieczęci

 • rejestr upoważnień pracowników

 • rejestr zarządzeń

 • rejestr porozumień

 • rejestr wydanych kart wędkarskich

 • rejestr sprzętu pływającego

 • rejestr stowarzyszeń

 • rejestr kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • rejestr przetargów

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 • rejestr posiadanych odpadów zwolnionych z obowiązków uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu

 • rejestr o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi

 • ewidencja pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczych

 • zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga zgłoszenia

 • prowadzenie inwentaryzacji przetrzymywanych na terenie kraju okazów roślin i zwierząt

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

 • rejestr zgłoszeń robót budowlanych

 • rejestr pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania

 • rejestr – współdziałanie z innymi instytucjami, związkami, organizacjami, urzędami

 • rejestr spraw z planowania przestrzennego

 • ewidencja zgłoszeń robót budowlanych

 • ewidencja budynków

 • ewidencja budowli

 • ewidencja dróg kołowych

 • ewidencja obiektów mostowych

 • ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci

 • ewidencja innych obiektów budowlanych

 • rejestry akt (teczki budowy) przekazanych do Archiwum Zakładowego

 • rejestr dzienników budowy

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 • rejestr aktów mianowania

 • rejestr decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności oświatowej

 • rejestr decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

 • ewidencja placówek niepublicznych

 • ewidencja placówek publicznych

 

Wydział Nieruchomości i Inwestycji

 • ewidencja  zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

 • ewidencja  zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

 • ewidencja zasobu nieruchomości Powiatu Gryfickiego

 • rejestr użytkowników wieczystych na nieruchomościach Skarbu Państwa

 • rejestr użytkowników wieczystych na nieruchomościach Powiatu Gryfickiego

 • rejestr  trwałych zarządców na nieruchomościach Skarbu Państwa

 • rejestr trwałych zarządców na nieruchomościach Powiatu Gryfickiego

 • rejestr nieruchomości prowadzony zgodnie z  ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 • rejestr sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa

 • rejestr sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfickiego

 • rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w dzierżawę

 • rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych najem

 • rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych użyczenie

 • rejestr nieruchomości Powiatu Gryfickiego oddanych w dzierżawę

 • rejestr nieruchomości Powiatu Gryfickiego najem

 • rejestr nieruchomości Powiatu Gryfickiego użyczenie

 • rejestr nieruchomości Skarbu Państwa nabytych z mocy prawa przez samorządy

 

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępniane na wniosek (Udzielanie informacji publicznej na wniosek)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
B A
(2004-12-20 11:25:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wieczorek-Ronewicz Izabela
(2020-07-27 14:36:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki