Deklaracja dostęności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Gryficach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spow.gryfice.ibip.pl

 

Data publikacji: 2020-09-23

Data aktualizacji: 2021-03-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Pietrzak, mariusz.pietrzak@gryfice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 38 46450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Pl Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Gryficach mieszczą się w budynku przy placu Zwycięstwa 37. dostęp do budynku jest możliwy poprzez główne wejście do którego prowadzi podjazd dla wózków, Drzwi frontowe otwierają się automatycznie.na parterze znajduje Informacja gdzie  pełnione są całodobowe dyżury, ogólno-dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  W budynku jest winda zapewniająca komunikację w pionie. Winda nie jest wyposażona w automatyczne drzwi. Winda nie jest wyposażony w system informacji o kondygnacji audio. Ciągi komunikacyjne poziome umożliwiają poruszanie się wózkiem.

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych, ul. Piłsudsikiego 18, 72-300 Gryfice.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zastosowano rozwiązanie alternatywne w postaci wsparcia ze strony osób zatrudnionych.

Starostwo Powiatowe w Gryfiach, Wydział Nieruchomości i Inwestycji ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice

Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Hala Widowiskowo Sportowa Gryf Arena,

budynek jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewniono odpowiednie ciągi komunikacyjne poziome jak i pionowe,


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pietrzak Mariusz
(2020-09-23 14:22:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pietrzak Mariusz
(2021-03-30 16:04:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki