☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Powiatu Gryfickiego.

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana pozwolenia na budowę obiektu budowlanego

Zmiana pozwolenia na budowę obiektu budowlanego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę pozwolenie na budowę
(druk do pobrania) winien zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania,
- nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych, organ wydający pozwolenie na budowę wraz z jego numerem i datą wydania oraz uzasadnienie wprowadzonych zmian.
2. Do wniosku o zmianę  pozwolenia na budowę należy dołączyć:
- projekt budowlany w 4 egzemplarzach uwzględniający istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi,
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

- do wglądu dziennik budowy.
3. W razie stwierdzenia niezgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
- wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz stwierdzenia niekompletności projektu budowlanego i braku wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia wskazanych nieprawidłowości, ustalając termin, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia zmiany pozwolenia na budowę.

Opłaty:
Na podstawie Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i cz. IV załącznika do tej ustawy

- opłata skarbowa zmiany pozwolenia na budowę – 82 zł,
Znaki opłaty skarbowej przyjmowane do końca 2008 r.

Opłatę skarbową należy wpłacać do kasy lub na konto Gminy Gryfice nr 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Urbanistyki, Architektury

i Budownictwa Starostwa w pok. nr 405,


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż 65 dni, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryficach - pok. nr 117, tel. nr (94) 384 64 50 w. 421).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Gryfickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana po 22 sierpnia 2008 r. wygasa ona, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.


Podstawa prawna:
Art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Wieczorek-Ronewicz
(2008-10-03 11:39:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Pietrzak
(2015-08-25 12:40:01)

 
 
liczba odwiedzin: 6638865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X