☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

L.p.

 

 Nr uchwały

 

 

 

       Treść 

 

 

 

Załączniki  

 

1.

 

 

 

I/1/2010

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

 

                    

 

 

 

2.

 

 

 

 I/2/2010

 

 

   w sprawie wyboru Starosty Powiatu Gryfickiego

 

 

3. 

 

 

 

 I/3/2010

 

 w sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Gryfickiego

 

 

4.

 

 

 

 I/4/2010

 

 

  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

 
 5.

 

 II/5/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

 6.

 

 

 

 II/6/2010

 

 

  w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/09 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku

załącznik nr 1

 

 7.

 

 

 

 II/7/2010

 

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rewal o współfinansowaniu punktu katechetycznego nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 8.

 

 

 

 II/8/2010


 

  w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 9.

 

 

 

 II/9/2010


 

w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady

 

 

 10.

 

 

 

 II/10/2010

 

 

 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej

 

 

 11.

 

 

 

 II/11/2010

 

 

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej

 

 

 12.

 

 

 

 II/12/2010

 

 

  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

 

 

 13.

 

 

 

 II/13/2010

 

 

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

 

 

 14.

 

 

 

 II/14/2010

 

 

 

 

 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

 

 

 15.

 

 

 

 II/15/2010

 

 

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

 

 

 16.

 

 

 

 II/16/2010

 

 

  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej

 

 

 17.

 

 

 

 II/17/2010


 

 

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej

 

 

 18.

 

 

 

 II/18/2010

 

 

  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

 

 

 19.

 

 

 

 II/19/2010

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i Polityki Społecznej

 

 

 20.

 

 

 

 II/20/2010

 

 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

 

 21.

 

 

 

 II/21/2010

 

 

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

 

 22.

 

 

 

 II/22/2010

 

 

  w sprawie  wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiego

 

 

 23.

 

 

 

 III/23/2010

 

 

 

 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 24.

 

 

 

III/24/2010 

 

 

 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego  na rok 2011

 Projekt budżetu

Załączniki  do uchwały

Tabela przychodów

 

 25.

 

 

 

 III/25/2010

 

 

  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/272/09 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2010 rok 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

 26.

 

 

 

III/26/2010

 

 

 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

 

 

 27.

 

 

 

IV/27/2011

 

 

  w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 28.

 

 

 

 IV/28/2011

 

 

  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 29.

 

 

 

 IV/29/2011

 

 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011

 

 

 30.

 

 

 

 IV/30/2011

 

 

 

 

 w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 – 2016”

 

 

 31.

 

 

 

 IV/31/2011

 

 

  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficach

 załącznik nr 1

schemat organizacyjny

 

 32.

 

 

 

 IV/32/2011

 

 

  w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach

 

 

 33.

 

 

 

 IV/33/2011

 

 

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2011

 

 

 34.

 

 

 

 IV/34/2011

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2011 rok

 

 

 35.

 

 

 

 IV/35/2011

 

 

 

 

  w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady

 

 

 

 

 36.

 

 

 

IV/36/2011 

 

 

w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryfice 

 

 37.

 

 IV/37/2011

 

 

  w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty

 

 

 38.

 

 

 

 IV/38/2011

 

 

  w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania  ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów

 
 39.

 

 V/39/2011

 

 

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  załącznik nr 1

załącznik nr 2

 40.

 

 V/40/2011

 

 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

  załącznik nr 1

załącznik nr 2

 41.

 

 V/41/2011

 

 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego  oraz zobowiązań w roku 2011

 
 42.

 

 V/42/2011

 

 

w sprawie reprezentowania Powiatu Gryfickiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 
 43.

 

 V/43/2011

 

 

 

 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

 

 

 
 44.

 

 V/44/2011

 

 

  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach

 
 45.

 

 V/45/2011

 

 

  w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” oraz stanowiącego jego część „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019”

 
 46.  V/46/2011

w sprawie zasad naliczania i wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Gryfickiego

 
 47.  VI/47/2011

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 

 48.

 

 

 

 VI/48/2011

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 

 49.

 

 

 

 VI/49/2011

 

 

 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

 

 

 

 50.

 

 

 

 VI/50/2011

 

 

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Gryficki do projektu pod nazwą: „Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

 

 

 51.

 

 

 

 VI/51/2011

 

 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

 52.

 

 

 

 VI/52/2011

 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 53.

 

 

 

 VI/53/2011

 

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracji

 
 54  VII/54/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3,4

 55  VII/55/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021.

 
 56  VII/56/2011

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych             im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

 
 57  VII/57/2011

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych             im. Czesława Miłosza w Gryficach.

 
 58  VII/58/2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2011.

 
 59  VII/59/2011

w sprawie skargi  Pana Krzysztofa  Wolskiego na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

 
 60  VIII/60/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gryfickiego za rok 2010 oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2010

 
 61  VIII/61/2011

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfickiego za rok 2010.

 
 62  VIII/62/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.     

 
 63  VIII/63/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

 
 64  VIII/64/2011

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 65  VIII/65/2011

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficach

 
 66  VIII/66/2011

 w sprawie zajęcia stanowiska o wyrażeniu zgody Gminie Gryfice na rozwiązanie  stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Gryfickiego

 
 67  IX/67/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 68

 

 

 

 IX/68/2011

 

 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 69  IX/69/2011

  w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatuza I półrocze

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 70  IX/70/2011

  w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 71

 

 X/71/2011

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik

 

 72

 

 

 

 X/72/2011

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011 2021

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 73

 

 

 

 X/73/2011

 

 

w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2012

 

 

 74

 

 

 

 X/74/2011

 

 


 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 

 

 75

 

 

 

 X/75/2011

 

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

 

 76

 

 

 

 X/76/2011

 

 

 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rewal o współfinansowaniu i zasadach prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

  załącznik

 

 77

 

 

 

 X/77/2011

 

 

w sprawie przyjęcia"Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego”

 

 

 78

 

 

 

 X/78/2011

 

 

  w sprawie skargi  Pana Krzysztofa  Wolskiego na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie

 

 

 79

 

 

 

 X/79/2011

 

 

 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Pani Karoliny Tyszeckiej

 

 

 

 80

 

 

 

 XI/80/2011

 

 

 w sprawie  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.  

 

81 

 

 

 

 XI/81/2011

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

 82

 

 

 

 XI/82/2011

 

 

  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 83

 

 

 

 XI/83/2011

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/266/09 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 28 października 2009 r.

 

84

 

 

 

 XI/84/2011

 

 

w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 

 85

 

 

 

 XI/85/2011

 

 

w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 

 86

 

 

 

 XI/86/2011

 

 

w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 

 87

 

 

 

 XI/87/2011

 

 

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 

 88

 

 

 

 XI/88/2011

 

 

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 

 

 89

 

 

XI/89/2011 

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 90  XII/90/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 

 
 91  XII/91/2011

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011 2021

 

 
 92  XII/92/2011

 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu oświaty w Powiecie Gryfickim na lata 2011-2016”

  załącznik

 93  XIII/93/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz

zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

 94  XIII/94/2011

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

 

  załącznik 1

załącznik 2

 95  XIII/95/2011

 w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 96  XIII/96/2011

w sprawie  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego  majątku

 
 97  XIII/97/2011

 w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego        Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  dla Powiatu Gryfickiego

  załącznik

 98  XIII/98/2011

 

 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego”

 
 99  XIV/99/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz

zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

  załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 100  XIV/100/2011

 


w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011 2021

  załącznik 1

załącznik 2

 101  XIV/101/2011

 

 

w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego

  załącznik

załącznik 1

 102  XIV/102/2011

w sprawie powołania członków Komisji Polityki Gospodarczej

 
 103  XIV/103/2011

w sprawie skargi  Pana Arkadiusza Janowskiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach

 
 104  XV/104/2011

 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2012

  załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 105  XV/105/2011

 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego  na lata 2012 2021

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 106  XV/106/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

załącznik 1

załącznik 2

 107  XV/107/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/10  Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2011-2021

załącznik 1

załącznik 2

 108  XV/108/2011

w sprawie Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach

  załącznik

 109  XV/109/2011

w sprawie stanowiska dotyczącego prywatyzacji  Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stoisławiu

 

 

Uchwały Rady Powiatu  począwszy od numeru 110 zostały przeniesione do zakładki "Akty normatywne"

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Wieczorek-Ronewicz
(2010-12-07 11:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Pietrzak
(2012-11-28 14:39:14)
 
 
ilość odwiedzin: 6345672

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X