Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Wtorek 19.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty Normatywne (2012 uchwala):

Data podjęcia Numer aktu Tytuł aktu Treść aktu Typ
2012-01-31XVI/114/12w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zaresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatów. uchwala
2012-01-31XVI/115/12w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty uchwala
2012-01-31XVI/116/12w sprawie uchylenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2012 rok. uchwala
2012-01-31XVI/111/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021uchwala
2012-01-31XVI/117/12w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2012uchwala
2012-01-31XVI/118/12w sprawie skargi Pana Andrzeja Hamandryka na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach uchwala
2012-01-31XVI/110/12W sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.uchwala
2012-01-31XVI/112/12w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowymuchwala
2012-01-31XVI/113/12w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego uchwala
2012-03-01XVII/127/12w sprawie skargi Pani Ireny Nowak na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach.uchwala
2012-03-01XVII/122/12w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.uchwala
2012-03-01XVII/123/12w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiegouchwala
2012-03-01XVII/124/12w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Gryflandiauchwala
2012-03-01XVII/125/12w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2012.uchwala
2012-03-01XVII/119/12w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uchwala
2012-03-01XVII/126/12w sprawie skargi Pana Andrzeja Hamadyka na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach.uchwala
2012-03-01XVII/121/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. uchwala
2012-03-28XVIII/128/12w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiegouchwala
2012-03-28XVIII/129/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. uchwala
2012-03-28XVIII/130/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. uchwala
2012-03-28XVIII/131/12w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie inwestycji pod nazwą : ?Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gryfickiego? uchwala
2012-03-28XVIII/132/12W sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach , programu ?pn: System zielonych inwestycji ? zarzadzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. uchwala
2012-03-28XVIII/133/12w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rewalu uchwala
2012-03-28XVIII/133/12w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rewalu uchwala
2012-03-28XVIII/134/12w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Rewalu uchwala
2012-03-28XVIII/136/12w sprawie skargi Pana Arkadiusza Janowskiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach. uchwala
2012-03-28XVIII/137/12w sprawie skargi Pana Jerzego Nowickiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach uchwala
2012-05-30XIX/139/12w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfickiego za 2011rokuchwala
2012-05-30XIX/140/12w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2012-05-30XIX/141/12w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2012-05-30XIX/142/12w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2012-05-30XIX/143/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.uchwala
2012-05-30XIX/144/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. uchwala
2012-05-30XIX/145/12w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych staanowiących własność Powiatu Gryfickiegouchwala
2012-05-30XIX/146/12w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2012-05-30XIX/147/12w sprawie zmiany iuchwały w sprawie powołaania oraz ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Radyuchwala
2012-05-30XIX/148/12w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Poityki Społecznejuchwala
2012-05-30XIX/149/12w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.uchwala
2012-05-30XIX/150/12w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.uchwala
2012-05-30XIX/151/12w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznejuchwala
2012-05-30XIX/151/12w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznejuchwala
2012-05-30XIX/138/12w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gryfickiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2011.uchwala
2012-06-27XX/157/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. uchwala
2012-06-27XX/152/12w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku uchwala
2012-06-27XX/153/12w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego uchwala
2012-06-27XX/154/12w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Gryficki w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. w Szczecinie jako Liderem projektu pn. ?Kompetentni, profesjonalni, twórczy ? doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego?.uchwala
2012-06-27XX/155/12w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ?Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego? w ramach Działania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013. uchwala
2012-06-27XX/156/12w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfickiego. uchwala
2012-06-27XX/158/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. uchwala
2012-06-27XX/159/12w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2012.uchwala
2012-06-27XX/160/12w sprawie skargi Pana Arkadiusza Janowskiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach. uchwala
2012-08-14XXI/162/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. uchwala
2012-08-14XXI/161/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.uchwala
2012-08-14XXI/163/12w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rewalu działającej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu . uchwala
2012-08-29XXII/170/12w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o dwuletnim okresie nauczania działającej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu w Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną o trzyletnim okresie nauczaniauchwala
2012-08-29XXII/171/12w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2012-08-29XXII/172/12w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 0914Z ul .Leśna w m. Gryfice (dz. dr. nr 52, 216)uchwala
2012-08-29XXII/167/12w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2013 uchwala
2012-08-29XXII/168/12w sprawie współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012uchwala
2012-08-29XXII/169/12w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gryfickiuchwala
2012-08-29XXII/164/12w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, których najem związany jest ze stosunkiem pracyuchwala
2012-08-29XXII/166/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. uchwala
2012-09-20XXIII/180/12w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Gryfickiegouchwala
2012-09-20XXIII/181/12w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ?Postaw na swój rozwój zawodowy? w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013. uchwala
2012-09-20XXIII/175/12w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.uchwala
2012-09-20XXIII/173/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. uchwala
2012-09-20XXIII/174/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. uchwala
2012-09-20XXIII/182/12w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/09 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki.uchwala
2012-09-20XXIII/176/12w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2012-09-20XXIII/177/12w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku.uchwala
2012-09-20XXIII/178/12w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadania w zakresie remontu drogi powiatowej położonej w Gminie Płoty .uchwala
2012-09-20XXIII/179/12w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/12 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29.08.2012r. w sprawie współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012uchwala
2012-10-30XXIV/185/12W sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021.uchwala
2012-10-30XXIV/184/12W sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmiany w budżecie powatu na 2012 rok.uchwala
2012-10-30XXIV/186/12W sprawie zmiany w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2012-10-30XXIV/183/12W sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielania na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2012-11-28XXV/187/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.uchwala
2012-11-28XXV/188/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021uchwala
2012-11-28XXV/189/12w sprawie przedłużenia umowy dzierżawyuchwala
2012-11-28XXV/190/12w sprawie zmian w zakresie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2012-11-28XXV/191/12w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastęczej w Powiecie Gryfickim na lata 2012 - 2014uchwala
2012-11-28XXV/193/12w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gryfickiuchwala
2012-11-28XXV/192/12w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu i Młodzieżowego Ośrodka Soocjoterapii w Rewalu w Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Rewaluuchwala
2012-12-21XXVI/195/12w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2013.uchwala
2012-12-21XXVI/196/12w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2013-2021.uchwala
2012-12-21XXVI/198/12w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2012-12-21XXVI/200/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.uchwala
2012-12-21XXVI/197/12w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątkuuchwala
2012-12-21XXVI/201/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021uchwala
2012-12-21XXVI/202/12w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2013.uchwala
2012-12-21XXVI/203/12w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/11 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego".uchwala
2012-12-31XXVII/204/12w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmiany w budżecie powiatu na 2012 rok.uchwala
2012-12-31XXVII/205/12w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/11 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu gryfickiego na lata 2012-2021.uchwala
 
 
ilość odwiedzin: 4616886

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X