☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty Normatywne (2015 uchwala):

Data podjęcia Numer aktu Tytuł aktu Treść aktu Typ
2015-02-17IV/33/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-02-17IV/34/15w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-02-17IV/35/15w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficachuchwala
2015-02-17IV/36/15w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.uchwala
2015-02-17IV/32/15w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Waniorowie w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowieuchwala
2015-02-17IV/37/2015w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Gryfickiegouchwala
2015-02-17IV/38/15w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2015 rokuchwala
2015-02-17IV/39/15w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gryfickiego na 2015 rokuchwala
2015-02-17IV/40/15w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do Kontraktu Samorządowego realizowanego w porozumieniu pomiędzy Powiatem Gryfickiego a gminami powiatu gryfickiegouchwala
2015-03-31V/41/15w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2015-03-31V/42/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.uchwala
2015-03-31V/43/15w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-03-31V/44/15w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2015-03-31V/45/15w sprawie wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1118 t.j.) na lata 2015, 2016 oraz 2017.uchwala
2015-03-31V/46/15w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegouchwala
2015-04-29VI/47/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-04-29VI/48/15w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-05-26VII/49/15w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gryfickiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2014uchwala
2015-05-26VII/50/15w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfickiego za 2014 rokuchwala
2015-05-26VII/52/15w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-05-26VII/53/15w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznegouchwala
2015-05-26VII/51/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-06-29VIII/55/2015w sprawie zmiany uchwały nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-06-29VIII/56/2015w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim na lata 2015 - 2017uchwala
2015-06-29VIII/57/2015w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Administracjiuchwala
2015-06-29VIII/58/2015w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Statutowejuchwala
2015-06-29VIII/59/2015w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczejuchwala
2015-06-29VIII/60/2015w sprawie powołania radnego odwołania radnego do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiskauchwala
2015-06-29VIII/61/2015w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczejuchwala
2015-06-29VIII/54/2015w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-07-23IX/66/15w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotachuchwala
2015-07-23IX/62/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-07-23IX/63/15w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegow Waniorowie w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowieuchwala
2015-07-23IX/64/15w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/280/13 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Gryfickiegouchwala
2015-07-23IX/65/15w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Przewodniczącego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficachuchwala
2015-07-23IX/67/15w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatu Gryfickiegouchwala
2015-08-27X/68/15w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2016uchwala
2015-08-27X/69/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2015uchwala
2015-08-27X/70/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-08-27X/71/15w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gryfickiuchwala
2015-08-27X/72/15w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfickiuchwala
2015-08-27X/73/15w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfickiuchwala
2015-08-27X/74/15w sprawie przedłużenia umowy dzierżawyuchwala
2015-10-13XI/75/15w sprawie zmiany uchwały nr V/41/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2015 r.uchwala
2015-10-13XI/76/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-10-13XI/77/15w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-10-13XI/78/15w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.uchwala
2015-10-13XI/79/15w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/357/14 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2015-10-13XI/80/15w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ?Aktywnie w przyszłość? w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.uchwala
2015-10-13XI/81/15w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Powiatu Gryfickiegoz dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatu Gryfickiegouchwala
2015-11-26XII/82/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-11-26XII/83/15w sprawie zmianyUchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-11-26XII/84/15w sprawie zmiany uchwały nr XI/75/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 13 października 2015 r.uchwala
2015-11-26XII/85/15w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowejuchwala
2015-11-26XII/86/15w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotachuchwala
2015-11-26XII/87/15w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotachuchwala
2015-11-26XII/88/15w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Przewodniczącego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficachuchwala
2015-11-26XII/89/15uchwalauchwala
2015-11-26XII/90/15w sprawie przyjęcia " Stanowiska Rady Powiatowej w Gryficach w sprawie budowy obwodnicy Gryfic wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Redze".uchwala
2015-12-21XIII/91/15w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2015 rokuchwala
2015-12-21XIII/92/15w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/14 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030uchwala
2015-12-29XIV/93/15w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2016uchwala
2015-12-29XIV/94/15w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2016-2030uchwala
2015-12-29XIV/95/15w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płotyuchwala
2015-12-29XIV/96/15w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryficeuchwala
2015-12-29XIV/97/15w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatówuchwala
2015-12-29XIV/98/15w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.uchwala
2015-12-29XIV/99/15uchwalauchwala
 
 
ilość odwiedzin: 6193548

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X