☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Herb Starostwo Powiatowe w Gryficach

Środa 01.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty Normatywne (2017 uchwala):

Data podjęcia Numer aktu Tytuł aktu Treść aktu Typ
2017-01-31XXVII/176/17w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gryfickiego na 2017 rokuchwala
2017-01-31XXVII/177/17w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2017uchwala
2017-01-31XXVII/172/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-01-31XXVII/178/17zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/254/13 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla wychowanków opuszczających pieczę zastępcząuchwala
2017-01-31XXVII/171/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-01-31XXVII/173/17w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.uchwala
2017-01-31XXVII/175/17w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizycznei prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywaniauchwala
2017-01-31XXVII/174/17w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczenia w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficachuchwala
2017-02-28XXVIII/179/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-02-28XXVIII/180/17w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfickiegouchwala
2017-02-28XXVIII/181/17w sprawie zamiany nieruchomościuchwala
2017-02-28XXVIII/182/17w sprawie zamiany nieruchomościuchwala
2017-02-28XXVIII/183/17w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gryfickiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazduuchwala
2017-02-28XXVIII/183/17w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Gryfickiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazduuchwala
2017-02-28XXVIII/180/17w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfickiegouchwala
2017-03-30XXIX/189/17w sprawie określenia dodatkowych kryteriów udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2017-03-30XXIX/184/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-03-30XXIX/185/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-03-30XXIX/186/17w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu z przeznaczeniem na regulacje i rewaloryzacje wynagrodzeńuchwala
2017-03-30XXIX/187/17w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.uchwala
2017-03-30XXIX/188/17w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiegouchwala
2017-04-26XXX/190/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-04-26XXX/190/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-04-26XXX/190/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-04-26XXX/192/17w sprawie wyłączenia radnego z prac Komisji Rewizyjnejuchwala
2017-05-31XXXI/197/17w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Powiatuuchwala
2017-05-31XXXI/193/17w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gryfickiego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za rok 2016uchwala
2017-05-31XXXI/195/17w sprawie współdziałania Powiatu Gryfickiego z Gminą Gryfice przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:? Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach"uchwala
2017-05-31XXXI/194/17w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfickiego za 2016 rokuchwala
2017-05-31XXXI/196/17w sprawie współdziałania Powiatu Gryfickiego z Gminą Gryfice przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ? Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rzęskowie".uchwala
2017-05-31XXXI/198/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-05-31XXXI/199/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-06-30XXXIII/206/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-06-30XXXIII/205/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-07-12XXXIV/210/17w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Gryfickiego w Gryficachuchwala
2017-07-12XXXIV/211/17w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznychuchwala
2017-07-12XXXIV/212/17w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Gryfickiegouchwala
2017-07-12XXXIV/213/17w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdyuchwala
2017-07-12XXXIV/208/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-07-12XXXIV/209/17w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnegouchwala
2017-07-12XXXIV/207/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-08-31XXXV/215/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-08-31XXXV/218/17w sprawie przystąpienia przez Powiat Gryficki do realizacji projektu pn.: "Nowe kwalifikacje i umiejętności - gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim"uchwala
2017-08-31XXXV/214/17w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku?.uchwala
2017-08-31XXXV/216/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-08-31XXXV/217/17w sprawie określenia założeń polityki budżetowej oraz wskazówek do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2018uchwala
2017-09-28XXXVI/219/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-09-28XXXVI/220/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-09-28XXXVI/221/17w sprawie zawarcia umowy dzierżawyuchwala
2017-09-28XXXVI/222/17w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/188/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 marca 2017 r.uchwala
2017-10-27XXXVII/223/17w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficachuchwala
2017-10-27XXXVII/224/17w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotachuchwala
2017-10-27XXXVII/223/17w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficachuchwala
2017-10-27XXXVII/225/17w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowieuchwala
2017-10-27XXXVII/227/17w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Waniorowieuchwala
2017-10-27XXXVII/228/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-10-27XXXVII/229/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-10-27XXXVII/230/17w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/211/17 z dnia 12 lipca 2017 r.uchwala
2017-10-27XXXVII/231/17w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dzieckauchwala
2017-10-27XXXVII/232/17w sprawie zawarcia umowy dzierżawyuchwala
2017-10-27XXXVII/233/17w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 czerwca 2017 r, dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficachuchwala
2017-11-30XXXVIII/234/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rokuchwala
2017-11-30XXXVIII/235/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-11-30XXXVIII/236/17w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/222/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 września 2017 r.uchwala
2017-11-30XXXVIII/237/17w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/189/17 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 marca 2017 r.uchwala
2017-11-30XXXVIII/238/17w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficachuchwala
2017-12-19XXXIX/239/17w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2018uchwala
2017-12-19XXXIX/240/17w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2018-2030uchwala
2017-12-19XXXIX/241/17w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.uchwala
2017-12-19XXXIX/242/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/16 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2017-2030uchwala
2017-12-19XXXIX/243/17w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022uchwala
2017-12-19XXXIX/244/17w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim na lata 2018 - 2020uchwala
2017-12-19XXXIX/245/17w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do realizacji projektu pn." Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"uchwala
2017-12-29XL/246/17w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz planu finansowego tych wydatkówuchwala
2017-12-29XL/247/17w sprawie powierzenia Gminie Gryfice wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Gryficeuchwala
2017-12-29XL/248/17w sprawie powierzenia Gminie Płoty wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płotyuchwala
2017-12-29XL/249/17w sprawie powierzenia Gminie Trzebiatów wykonywania zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Trzebiatówuchwala
2017-12-29XL/251/17w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.uchwala
2017-12-29XL/252/17w sprawie zawarcia umowy najmuuchwala
2017-12-29XL/250/17w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystaniauchwala
 
 
ilość odwiedzin: 6051742

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X