Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu - KORONAWIRUS

Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu - koronawirus

Wymagane dokumenty

Jeśli Twój nowy dowód rejestracyjny jest gotowy (sprawdziłeś na stronie www.info-car.pl lub zadzwoniłeś do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gryficach zapraszamy po odbiór dowodu rejestracyjnego

W celu odbioru nowego dowodu rejestracyjnego zabierz ze sobą pozwolenie czasowe (jeżeli było wydane) lub stary dowód rejestracyjny więc zabierz ze sobą:

  • pozwolenie czasowe lub stary dowód rejestracyjny;
  • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
  • w przypadku rejestracji warunkowej potwierdzenie zapłaty akcyzy (wydruk ze strony e-Zefir) lub dokument odprawy celnej.  Dotyczy tylko samochodów sprowadzonych z zagranicy, gdy podczas rejestracji nie miałeś dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy ze strony e-Zefir.
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu - w przypadku, gdy termin poprzedniego badania technicznego jest krótszy niż 14 dni od daty złożenia wniosku o przesłaniu gotowego dokumentu.              

Pamiętaj, w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.

Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu odebrać może właściciel (lub jeden ze współwłaścicieli). Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Jeżeli przy składaniu wniosku dołączyłeś pełnomocnictwo  i jest wciąż ważne, nie musisz go przynosić ponownie.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych

ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice,

W przedsionku budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Opłaty

Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu jest bezpłatny.

          
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Możesz to zrobić gotówką w kasie wydziału komunikacji lub przelewem:

na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gryficach (Bank Spółdzielczy):

67 9376 0001 0000 0547 2001 0007

w tytule przelewu wpisz: PEŁNOMOCNICTWO, dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);

Wysokość opłat:

L.p.

Rodzaj pojazdu / płatności

Wysokość opłaty komunikacyjnej (zł)

Wysokość opłaty ewidencyjnej (zł)

Wysokość Opłaty skarbowej (zł)

Łączna opłata

(zł)

1

Pełnomocnictwo

(jeżeli strona działa przez pełnomocnika od każdej osoby za którą załatwisz sprawę.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie)

-

-

17

17

 

Termin i sposób załatwienia

Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu odbierzesz po kilkunastu dniach od pozostawienia dokumentów.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Starosta Gryficki z siedzibą w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Starosta Gryficki - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@gryfice.pl lub pisemnie na adres:  Starosta Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Salomon Rafał
(2020-04-01 13:18:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Salomon Rafał
(2022-05-06 09:52:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki